Definities & toepasselijkheid

Onder algemene voorwaarden wordt verstaan:

DETO: Deto Handelsmaatschappij N.V., rechtspersoon, gevestigd te Paramaribo aan de Kernkampweg no. 72-74

Klant: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie door DETO Handelsmaatschappij N.V. verkoopovereenkomsten met betrekking tot producten worden gesloten, alsmede met wie DETO Handelsmaatschappij N.V. overeenkomsten tot dienstverlening aangaat.

Overeenkomst: Een overeenkomst ter zake de verkoop van producten door DETO aan een klant, alsmede een overeenkomst tot dienstverlening door DETO aan een klant.

Prijzen

De verkoopprijzen zijn aangeduid in SRD, exclusief omzetbelasting en exclusief verzend- of leveringskosten.

DETO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor alle prijsvermeldingen van de producten of diensten te wijzigen indien de markt hiertoe aanleiding geeft. Indien de klant met een wijziging op die grond niet akkoord gaat, is DETO bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en is DETO aan de Klant geen enkele schadevergoeding, hoegenaamd dan ook, verschuldigd.

Offertes

Alle door DETO uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van maximaal 7(zeven) dagen, indien anders vermeld.

Tenzij anders is overeengekomen of anders in de Offerte is vermeld, gelden de prijzen in Surinaamse Dollar, inclusief omzet belasting.

Indien tussen de data van offerte en koop – ook indien DETO een bindend aanbod heeft gedaan – of tussen de data van koop en levering, door oorzaken buiten de macht van DETO (waaronder doch niet beperkt tot prijsverhogingen van de leverancier van DETO of belastingen), een prijsstijging van aangeboden of verkochte producten of diensten mocht optreden, is DETO bevoegd deze prijsstijgingen door te berekenen, behoudens in gevallen waarin een wettelijk verbod zulks verhinderd.

Eigendomsrecht

DETO blijft eigenaar van de verkochten producten zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens DETO, met inbegrip van het geen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

Betalingen

Betaling dient in contanten of pinbetaling plaats te vinden, tenzij voorafgaand anders schriftelijk is overeengekomen.

Bij contante betalingen dient de klant het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van bezorging, met dien verstande dat geleverde producten vanuit het magazijn bij de kassa betaald moeten worden voordat de betreffende producten afgehaald kunnen worden

Bij bezorging kan betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden én moet de pin betaling in ieder geval bij aflevering van de producten plaatsvinden.  Bij cash betalingen dient de klant het aankoopbedrag vooraf volledig te voldoen in de winkel alvorens de levering plaatsvindt.

Giftcards kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld.

Levering

Desgewenst kan de klant gebruik maken van de leveringsservice van DETO. Voor de levering van producten kunnen leveringskosten door DETO in rekening worden gebracht aan de klant. Het bedrag van de leveringskosten is onder meer afhankelijk van de afstand tussen de vestiging van DETO en de klant. DETO stelt de klant op de hoogte betreffende de leveringskosten bij het opstellen van de koopovereenkomst/factuur.

Alvorens de levering plaatsvindt, dient de klant de persoonsgegevens op de factuur te controlen. Indien de gegevens incorrect zijn, dient de klant direct contact op te nemen met de verkoop afdeling van DETO.

Wanneer de klant niet op de afgesproken tijd en datum van de bezorgafspraak aanwezig is, zullen de leveringskosten wederom in rekening worden gebracht voor de klant indien de klant alsnog zijn producten wil laten leveren door de leveringsservice van DETO.

DETO adviseert de klant om bij levering van de producten deze direct te controleren op juistheid, volledigheid en eventuele externe beschadigingen. Op deze wijze kan DETO in geval van een onvolledige, incorrecte levering of beschadigingen aan de producten de nodige oplossing bieden.

Retour

Gekochte goederen kunnen in de meeste gevallen binnen 3 dagen worden geretourneerd onder bepaalde voorwaarden:

  • U dient de factuur voor uw inkopen te overleggen aan DETO Handelsmaatschappij NV
  • De goederen moeten in dezelfde staat verkeren zoals ze zijn ontvangen en nog voorzien zijn van hun verpakking (Goederen niet in hun originele staat worden niet ingeruild of geaccepteerd)
    Bij de ontvangst bent u zelf verantwoordelijk voor het controleren van uw goederen op eventuele schade
  • Goederen die na aankoop beschadigd of defect zijn geraakt of die buiten de aangegeven garantieperiode vallen, kunnen op geen enkel moment worden geretourneerd of ingeruild
  • Verkochte goederen tegen gereduceerde prijzen vanwege promotie of uitverkoop worden niet ingeruild
  • Indien de ingeruilde goederen goedkoper zijn dan de vervangingsgoederen, dient u het verschil bij te betalen.
  • Als het goed retour komt en de klant ziet geen inruil, het bedrag komt in punten op de klantenpas.

Beschadiging

Indien de klant schade claimt ter zake van zelf opgehaalde producten, zal de klant alle noodzakelijke medewerking verlenen aan het onderzoek van de schadeclaim, waarbij DETO onder meer de gelegenheid krijgt onderzoek te doen naar de omstandigheden van het gebruik en/of de wijze van installatie van de producten.

DETO is bevoegd ten alle tijde wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.